Projekty

Mamy przyjemność poinformować, że we wrześniu 2019 roku rozpocznie się realizacja III edycji projektu „Poprawa efektywności kształcenia matematyki w niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych w Koszalinie” w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Zgodnie z założeniami projekt realizowany jest w 3 edycjach w okresie od IX.2017r. do VII.2020r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych uczniów oraz kompetencji cyfrowych 8 nauczycieli matematyki w 4 niepublicznych ponadgimnazjalnych szkołach w Koszalinie.
Wartość projektu 475 600,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich 403 000,00 zł (85%).
Grupa docelowa to łącznie 250 uczniów oraz 8 nauczycieli matematyki z: Informatycznego Liceum Ogólnokształcącego "Computer College" i Publicznego Technikum Informatycznego "Computer College", Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Fundację Oświatową Europejskie Centrum Edukacyjne oraz Zespołu Szkół Niepublicznych "Czaplówka".
Uczniowie otrzymają wsparcie w postaci 50 godzin dodatkowych zajęć z matematyki wynikających z diagnozy ich potrzeb. Część zajęć poprowadzą nauczyciele szkolni w tygodniu, tuż po lekcjach szkolnych, a część nauczyciele akademiccy w wybrane soboty. Część zajęć odbędzie się na terenie uczelni wyższych. Wszystkie zajęcia są prowadzone aktywizującymi metodami i w środowisku cyfrowych (z wykorzystaniem komputerów, tabletów, tablic interaktywnych oraz kopiujących).
Wszyscy uczestnicy otrzymują też wsparcie w postaci doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz możliwość udziału w uczniowskich zespołach projektowych rozwijających kreatywność oraz umiejętności interpersonalne.

Zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych swoim rozwojem i sukcesami w nauce szkolnej!

Więcej informacji w zakładce Projekty bieżące: http://cc.edu.pl/projektyprojekty-biezace/projekty-biezace/

 

 

 

Partnerzy