Projekty bieżące

Mamy przyjemność poinformować, że w siedzibie Computer College w Koszalinie przy ul. H. Modrzejewskiej 71 od października b.r do końca 2018r. będą się odbywać bezpłatne szkolenia z obszaru informatyki. Do wyboru Grafika komputerowa lub Administrowanie systemami komputerowymi. Szkolenia są finansowane ze środków UE w ramach RPO WZ. Szkolenia są skierowane do wszystkich osób powyżej 18 roku życia (bez względu na status na rynku pracy), które chcą podwyższyć swoje kompetencje i umiejętności informatyczne. Kryterium uczestnictwa to mieszkanie/praca lub nauka na terenie Koszalina, powiatu koszalińskiego, powiatu białogardzkiego lub kołobrzeskiego (bez gminy Rymań). Zajęcia będą się odbywać w weekendy lub popołudniami (w/g wyboru uczestników). Szkolenie trwa 80h (3 miesiące), I edycja odbędzie się już w okresie X-XII b.r. , następna I-III 2018, IV-VI 2018, VII-IX 2018, X-XII 2018. Projekt zakłada zwrot kosztów podróży. Formularze zgłoszeniowe można składać mail'em (cc@cc.edu.pl), osobiście w siedzibie Computer College, 75-728 Koszalin, ul. Modrzejewskiej 71 lub na adres wskazany w formularzu.

Formularz zgłoszeniowy do projektu
Ulotka informacyjna dla kandydatów
Grafik komputerowy - program zajęć
Administrator systemów komputerowych - program zajęć

Mamy przyjemność poinformować, że 01.09.2017 roku rozpoczyna się realizacja projektu „Poprawa efektywności kształcenia matematyki w niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych w Koszalinie” w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt będzie realizowany w 3 edycjach w okresie od IX.2017r. do VII.2020r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych uczniów oraz kompetencji cyfrowych 8 nauczycieli matematyki w 4 niepublicznych ponadgimnazjalnych szkołach w Koszalinie.
Wartość projektu 475 600,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich 403 000,00 zł (85%).
Grupa docelowa to łącznie 250 uczniów oraz 8 nauczycieli matematyki z: Informatycznego Liceum Ogólnokształcącego "Computer College" i Publicznego Technikum Informatycznego "Computer College" prowadzone przez Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń "AYA", Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Fundację Oświatową Europejskie Centrum Edukacyjne oraz Zespołu Szkół Niepublicznych "Czaplówka".
Uczniowie otrzymają wsparcie w postaci 50 godzin dodatkowych zajęć z matematyki wynikających z diagnozy ich potrzeb. Część zajęć poprowadzą nauczyciele szkolni w tygodniu, tuż po lekcjach szkolnych, a część nauczyciele akademiccy w wybrane soboty. Część zajęć odbędzie się na terenie uczelni wyższych. Wszystkie zajęcia będą prowadzone aktywizującymi metodami i w środowisku cyfrowych (z wykorzystaniem komputerów, tabletów, tablic interaktywnych oraz kopiujących).
Wszyscy uczestnicy otrzymają też wsparcie w postaci doradztwa edukacyjno-zawodowego w formie indywidualnych konsultacji oraz możliwość udziału w uczniowskich zespołach projektowych rozwijających kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole.
Projekt jest realizowany przez Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń „AYA” Sp. z o.o. organ prowadzący szkoły LO i PTI „Computer College” w partnerstwie z Fundacją Oświatową Europejskie Centrum Edukacyjne oraz Zespołem Szkół Niepublicznych „Czaplówka”.
Zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych swoim rozwojem i sukcesami w nauce szkolnej!

 Formularz do pobrania w załączeniu

Formularz zgłoszeniowy do projektu
Regulamin uczestnictwa w projekcie 8.4

Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń „AYA” Sp. z o.o. wraz z Zakładem Doskonalenia Zawodowego, Oddział w Koszalinie, mają przyjemność poinformować, że rozpoczynają realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo z wykształceniem maksymalnie średnim z powiatów koszalińskiego, białogardzkiego, sławieńskiego oraz Koszalina” będzie realizowany w ramach działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt jest skierowany do osób nieaktywnych zawodowo (nie zarejestrowanych w Urzędach Pracy) w wieku powyżej 30 roku życia i o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem max. średnim) zamieszkałych na terenie powiatów koszalińskiego, białogardzkiego, sławieńskiego oraz miasta Koszalin.
Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia szkoleniowego (szkolenia zawodowe nadające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, np. Spawacz, Monter, Kucharz, Piekarz, Krawiec lub inne wg potrzeb) oraz 3 miesięcznego płatnego stażu. 

Formularz zgłoszeniowy do projektu
Plakat informacyjny do pobrania

Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrozeń „AYA", organ prowadzący szkół  Computer College oraz Koszalińska Izba Przemysłowa-Handlowa informują, że trwa realizacja projektu „Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów Publicznego Technikum Informatycznego "Computer College" w Koszalinie przy współpracy z lokalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym". Obecnie rozpoczyna się druga edycja projektu.

W trakcie pierwszej edycji Publiczne Technikum Informatyczne"Computer College" wraz z Partnerem projektu Koszalińską Izbę Przemysłowo-Handlową nawiązały ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami działającymi aktywnie w branży informatycznej w Koszalinie, w tym
m.in. z ZETO, Microserwis, Integra Andrad i inne. 20 uczestników projektu już odbyło staż zawodowy i nabyło nowe kompetencje praktyczne. W pierwszej edycji projektu trwającej do końca sierpnia 2017r. 20 uczniów PTI Computer College odbyło też szkolenia specjalistyczne i zdało egzaminy certyfikacyjne cenione w branży informatycznej, m.in.
98-375 HTML5 Application Development Fundamentals.

Zapraszamy do udziału uczniów PTI Computer College, którzy chcą zwiększyć swoje szanse na sukces zawodowy w branży informatycznej!

Apelujemy do dziewczyn! Branża informatyczna to demokratyczny obszar naukowy
i zawodowy. Nie obawiajcie się rywalizacji z chłopcami!

Pamiętajcie też, że żadna niepełnosprawność nie jest przeszkodą do pracy w branży informatycznej!

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu
Oświadczenie uczestnika projektu
Deklaracja udziału w projekcie dla PTI Computer College
Umowa uczestnictwa w projekcie
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Harmonogram zajęć dla uczestników projektu
Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Partnerzy