Projekty bieżące

Mamy przyjemność poinformować, że we wrześniu 2018 roku rozpocznie się realizacja II edycji projektu „Poprawa efektywności kształcenia matematyki w niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych w Koszalinie” w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Zgodnie z założeniami projekt realizowany jest w 3 edycjach w okresie od IX.2017r. do VII.2020r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych uczniów oraz kompetencji cyfrowych 8 nauczycieli matematyki w 4 niepublicznych ponadgimnazjalnych szkołach w Koszalinie.
Wartość projektu 475 600,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich 403 000,00 zł (85%).
Grupa docelowa to łącznie 250 uczniów oraz 8 nauczycieli matematyki z: Informatycznego Liceum Ogólnokształcącego "Computer College" i Publicznego Technikum Informatycznego "Computer College" prowadzone przez Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń "AYA", Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Fundację Oświatową Europejskie Centrum Edukacyjne oraz Zespołu Szkół Niepublicznych "Czaplówka".
Uczniowie otrzymają wsparcie w postaci 50 godzin dodatkowych zajęć z matematyki wynikających z diagnozy ich potrzeb. Część zajęć poprowadzą nauczyciele szkolni w tygodniu, tuż po lekcjach szkolnych, a część nauczyciele akademiccy w wybrane soboty. Część zajęć odbędzie się na terenie uczelni wyższych. Wszystkie zajęcia będą prowadzone aktywizującymi metodami i w środowisku cyfrowych (z wykorzystaniem komputerów, tabletów, tablic interaktywnych oraz kopiujących).
Wszyscy uczestnicy otrzymają też wsparcie w postaci doradztwa edukacyjno-zawodowego w formie indywidualnych konsultacji oraz możliwość udziału w uczniowskich zespołach projektowych rozwijających kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole.
Projekt jest realizowany przez Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń „AYA” Sp. z o.o. organ prowadzący szkoły LO i PTI „Computer College” w partnerstwie z Fundacją Oświatową Europejskie Centrum Edukacyjne oraz Zespołem Szkół Niepublicznych „Czaplówka”.
Zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych swoim rozwojem i sukcesami w nauce szkolnej!

 Formularz do pobrania w załączeniu

Formularz zgłoszeniowy do projektu
Regulamin uczestnictwa w projekcie 8.4
Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu
Oświadczenie uczestnika projektu
Harmonogram zajęć akademickich

Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrozeń „AYA", organ prowadzący szkół  Computer College oraz Koszalińska Izba Przemysłowa-Handlowa informują, że trwa realizacja projektu „Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów Publicznego Technikum Informatycznego "Computer College" w Koszalinie przy współpracy z lokalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym". Obecnie rozpoczyna się druga edycja projektu.

Projekt w ramach działania "RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego".

Cel: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Wartość projektu 919 950,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich 785 550,00 zł

W trakcie pierwszej edycji Publiczne Technikum Informatyczne"Computer College" wraz z Partnerem projektu Koszalińską Izbę Przemysłowo-Handlową nawiązały ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami działającymi aktywnie w branży informatycznej w Koszalinie, w tym
m.in. z ZETO, Microserwis, Integra Andrad i inne. 20 uczestników projektu już odbyło staż zawodowy i nabyło nowe kompetencje praktyczne. W pierwszej edycji projektu trwającej do końca sierpnia 2017r. 20 uczniów PTI Computer College odbyło też szkolenia specjalistyczne i zdało egzaminy certyfikacyjne cenione w branży informatycznej, m.in.
98-375 HTML5 Application Development Fundamentals.

Zapraszamy do udziału uczniów PTI Computer College, którzy chcą zwiększyć swoje szanse na sukces zawodowy w branży informatycznej!

W trakcie trwania II edycji projektu 21 uczniów PTI Computer College odbyło szkolenia specjalistyczne i zdało egzaminy certyfikacyjne cenione w branży informatycznej, m.in. 98-375 HTML5 Application Development Fundamentals, CompTIA. Ponadto uczestnicy brali udział w szkoleniach Adobe Photoshop, Google AdWords i Analitycs, CorelDraw, C#, XML, Prestashop.

We wrześniu b.r. rozpocznie się III edycja projektu!

Apelujemy do dziewczyn! Branża informatyczna to demokratyczny obszar naukowy
i zawodowy. Nie obawiajcie się rywalizacji z chłopcami!

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności. Pamiętajcie, że żadna niepełnosprawność nie jest przeszkodą do pracy w branży informatycznej!

Deklaracja udziału w projekcie dla PTI Computer College
Umowa uczestnictwa w projekcie
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Harmonogram zajęć dla uczestników projektu
Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Partnerzy