Dofinansowanie szkoleń - KFS 18-04-2016


Krajowy Fundusz Szkoleń - do 100% dofinansowania szkoleń dla pracowników i pracodawców

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Dofinansowanie w ramach KFS jest ogólnodostępne. Mogą z niego korzystać wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. firmy, instytucje, urzędy, fundacje zatrudniające pracowników na umowę o pracę (próbna, czasowa, stała) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające na umowę o pracę co najmniej 1 osobę (niezależnie od wymiaru etatu). Nie ma znaczenia wielkość firmy. W myśl art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powiatowe urzędy pracy mogą przeznaczyć środki KFS na finansowanie:
Szkoleń pracodawcy i jego pracowników
Egzaminów certyfikacyjnych
Koszty noclegu i wyżywienia - jeśli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania.
Wartość dofinansowania na osobę wynosi maksymalnie ok. 12 tys. zł netto na Pracownika. Firma otrzymuje dofinansowanie w zależności od wielkości:
• mikroprzedsiębiorstwo (mniej niż 10 Pracowników, obrót/bilans nie przekracza 2 mln EUR) - 100% dofinansowania;
• pozostałe firmy - 80% dofinansowania. Firma pokrywa 20% wkładu własnego wynikającego z kosztów samego szkolenia.
Najważniejsze kroki aby skorzystać z wsparcia dla firm z Krajowego Funduszu Szkoleń:
1) Złożenie w PUP wniosku o dofinansowanie
2) Podpisanie umowy z PUP
3) Podpisanie umowy z firmą szkoleniową
4) Po odbytym szkoleniu rozliczenie dofinansowania
Pomożemy bezpłatnie w analizie potrzeb szkoleniowych, w doborze najbardziej odpowiednich szkoleń, w załatwianiu formalności: m.in. wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, jego złożenia, podpisania umowy z PUP oraz rozliczenia dofinansowania w PUP.

 

Partnerzy